HÅLLBARHET

Hotel Diplomat är det privatägda alternativet för gäster som söker boende och upplevelser med kvalitet och omtanke. Vårt mål är att gästerna ska betrakta Diplomat som ett andra hem och längta tillbaka till oss. Omtanke och omhändertagande av gäster, medarbetare och den yttre och inre miljön präglar vårt dagliga arbete. Vi ska visa respekt, vara professionella och ha ett positivt engagemang gentemot våra gäster och vår omvärld.

I vårt miljöarbete ingår att ständigt förbättra oss samt att förebygga förorening, skydda miljön samt sträva mot att bli fossilfria, vilket innebär följande:

• Närodlade och ekologiska alternativ finns på våra restauranger
• Miljöanpassade inköp görs på samtliga avdelningar
• Miljöhänsyn tas vid renovering
• Brand- och säkerhetsarbete granskas av extern part.
• Serviceinriktad och miljömedveten personal
• Effektivisering och minskning av energiförbrukningen och avfallsmängderna
• Uppfyllande av myndigheternas och gästernas miljökrav på oss
• Minimera användandet av plast

Vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi skyddar miljön och arbetar för en hållbar framtid. Vi tänker på hur vi konsumerar, vi återvinner och arbetar proaktivt med energismarta och ekologiska lösningar.